Elsäkerhet inom elektrikerbranschen

Posted by on


Säkerheten är en viktig aspekt i de flesta yrken och det är inget undantag att jobbet som elektriker kräver att det vidtas elsäkerhet. Meningen med elsäkerhet är att du som utför elarbeten som elektriker ska ha ett säkerhetstänk där du kan avväga risker samt ta till nödvändiga säkerhetsåtgärden om så behövs. Det finns åtaganden som gjorts av elektrikerförbundet om hur du som elektriker säkert ska gå till väga när du ska handskas med el – el-jours tjänster 24/7

Elsäkerhet med elsäkerhetsledare
Inom elektrikerbranschen är det vanligt förekommande att det är en person som tar på sig ansvaret för elsäkerheten exempelvis vid större jobb där det finns flertalet elektriker. Dessa kallas för elsäkerhetsledare och ser till att vidtagande av säkerhetsåtgärder samt förekommande risker ses över innan jobben sätts igång. Riskbedömningen utförs av elsäkerhetsledaren genom att avväga riskerna och om det finns risker – hur de ska hanteras. Dessutom att se till att arbetet kan genomföras med säkerhetsåtgärderna som vidtagits. Utöver dessa åtaganden så ska elsäkerhetsledaren se till att om ytterligare säkerhetsåtgärden behövs så ska de verkställas för säkerheten. Detta kan röra sig om exempelvis olika säkerhetsavstånd som måste omdirigeras. Vädret kan också ställa till det med risker inom elektrikerbranschen via exempelvis åska och fukt. Därmed har elsäkerhetsledaren även det slutgiltiga ordet när det gäller lämpligheten för när det går att arbeta och inte i samband med väderskiftningar.

Skriftliga föreskrifter för säkerheten
En elsäkerhetsledare måste finnas på plats på elektrikerjobb som kräver det gen

om skriftliga föreskrifter. Följs inte dessa föreskrifter och det sker en olycka på plats kan detta leda till att myndigheter håller den som utfört jobbet ansvarig och även ta konsekvenserna. För att säkerhetsställa att inga missförstånd med föreskrifter och annat sker, kan skyddsombudet på det specifika elföretaget kontaktas innan ett uppdrag ska göras. Andra som kan kontaktas inom ett elföretag utöver skyddsombudet är förtroendemannen på företaget, ombudsman av annat slag eller så kan regionkontoret för elektriker kontaktas.

Elutredning vid olycka
Vid en eventuell elolycka inom elektrikerbranschen, vilket även gäller inom de flesta branscher, måste olyckan först anmälas till arbetsgivaren och därefter även till försäkringskassan. Vid en elolycka ska dessutom alltid en utredning göras. Detta för att komma tillrätta med vad som egentligen orsakade olyckan och för att kunna ta lärdom av detta så att framtida olyckor kan förhindras. En elutredning ska kunna komma fram till varför olyckan inträffade, själva exponeringstiden samt skador som uppstått i samband med olyckan. Ett vanligt förekommande uttryck inom elektrikerbranschen, som är en bra vägledning för yrket, är att använda rätt kunskap för rätt jobb i kombination med försiktighet.